VAD SÄGER VI?

Årets flygtekniska innovationsagenda, NRIA Flyg 2016, samlar liksom tidigare agendor aktörerna inom det flygtekniska innovationsområdet och analyserar möjligheterna till effektiv innovation – och förutsättningarna för denna. Den övergripande ambitionen är flygteknisk innovation och utveckling inom såväl civil transportsektor som försvarssektorn, samt att förstå, beskriva och utveckla innovationssystemet, både specifikt för flygteknik och generellt för det samlade Sverige.

Agendans förslag är satta för att skapa förutsättningar för god innovation, som kommer alla aktörer tillgodo oavsett eventuella särintressen. Förslagen handlar i korthet om:

NRIA Flyg 2016 är tänkt att fungera som ett samlande ensnings- och styrdokument för flygteknikområdets egna aktörer. Agendan har även som syfte att förmedla denna gemensamt formulerade framtidssyn och handlingsplan för hur den ska realiseras till politiker, myndigheter, finansiärer och liknande.

Du kan ladda ned agendan här.

TIDIGARE AGENDOR

NRA Flyg 2016 bygger vidare på den innovationsplattform vi tagit fram i två tidigare agendor, NRIA Flyg 2013 respektive NRA Flyg 2010.

De mål på lång sikt som ställdes upp i 2010 och 2013 års dokument gäller fortfarande, vilket är i högsta grad väntat. Målen på kortare sikt är antingen uppfyllda, på gång att bli det eller avskrivna på grund av ändrade förutsättningar.

De tidigare agendorna definierar ett antal prioriterade teknologier som fortfarande gäller för inriktning av den flygtekniska innovationen. Som en effekt av 2013 års agenda skapades dessutom ett antal flygteknikkluster.
 
VERKTYG OCH MODELLER

Vi använder samma verktyg och modeller som i 2010 och 2013 års agendor: TRL-begreppet (Technology Readiness Level, teknologimognadsgrad) och sneda vågens princip (hur TRL-trappan bestigs över tid). Allt detta beskrivs i detalj i dokumentet Vår syn på innovationssystemet som släpptes som bilaga till NRIA Flyg 2013.

Document cover photo © Chalmers/Anna-Lena Lundqvist